Termes i condicions

Condicions de la venda

D'ara endavant s'estableixen les Condicions Generals de Venda (d'ara endavant, "CGV") de la relació contractual que té per objecte la compravenda de productes oferts des de la pàgina web www.readybikeshop.com/shop/ titularitat de READY BKE SHOP (d'ara endavant , “RBS”), amb propietari aXXXXXX amb CIF XXXXXX, Carretera de Castellar 26, CP 08211 Castellar del Vallès - Barcelona (Espanya) i les persones físiques o jurídiques (d'ara endavant, “client”) que manifestin la voluntat de comprar dites productes mitjançant la sol·licitud realitzada via Internet, mitjançant aquest lloc web. La sol·licitud del client constitueix les condicions particulars a què van associades les presents CGV, que el client ha de consultar amb caràcter previ a la compra del producte. Al client se li exposen a través del lloc web www.readybikeshop.com/shop/es/content/3-terminos-y-condiciones-de-uso les presents CGV, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti, no el client pot comprar el producte sense que s'hagi produït aquesta consulta. El client sempre disposarà d‟aquestes CGV en un lloc visible i lliurement accessible de la web. Les presents CGV unides a la sol·licitud dels productes concrets realitzada pel client impliquen la formalització del contracte de compravenda entre RBS i el client que afirma:

a) Haver llegit, entès i acceptat les presents Condicions Generals de Contractació.

b) Que és una persona gran i amb plena capacitat per contractar.

Legislació aplicable i alteració de les CGV

Aquestes CGV estan subjectes al que disposa la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de contractació, la Llei 26/1984, de 19 de juliol, general per a la defensa de consumidors i usuaris, al Reial decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996 , de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista i de la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. RBS es reserva el dret de modificar les presents CGV en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-ho prèviament al client, que en qualsevol cas, és l'únic responsable de revisar-les com a requisit previ i indispensable a l'adquisició de qualsevol producte disponible a través de la pàgina web de RBS. En qualsevol cas, es consideraran com a vàlides i aplicables les CGV que estiguessin exposades a la web en el moment que el client adquireixi els corresponents productes.

Productes

Les descripcions dels productes proposats per RBS a la seva pàgina web estan basades en la informació subministrada per les marques i/o proveïdors dels productes. Totes les dades incloses en cada fitxa de producte i/o en la seva fotografia tenen una funció informativa, per tant, davant de possibles errors RBS es compromet a prendre totes les mesures al seu abast per corregir al més aviat possible els referits errors o omissions després de haver estat informada dels mateixos.

Comandes

Els clients podran fer les comandes a través de l'aparador de www.readybikeshop.com/shop/. Per això han de garantir que estan plenament autoritzats a utilitzar la targeta o compte de pagament subministrat. Només les persones amb la capacitat jurídica necessària per subscriure contractes relatius a la classe de béns i serveis proposats en aquesta pàgina web poden fer comandes a RBS. Les dades arxivades constitueixen la prova de totes les transaccions realitzades entre RBS i els seus clients. RBS confirmarà al client, mitjançant un correu electrònic, que la seva comanda ha estat registrada. La informació contractual serà facilitada per RBS als clients a través del web. En cas que RBS tingui la intenció d'utilitzar l'adreça de correu electrònic facilitada pel client en el marc de la subscripció de les comandes, per a l'enviament de posteriors comunicacions comercials, no ho haurà de posar en coneixement del client de manera expressa ni sol·licitar-ne consentiment. Aquest consentiment podrà ser revocat pel client en qualsevol moment que ho consideri oportú, mitjançant el simple enviament d'un e-mail a RBS al correu: e-shop@readybikeshop.com

Entregues

Els productes s'enviaran a l'adreça d'enviament que el client hagi indicat durant el procés de realització de la comanda. Per a les compres realitzades a RBS es realitza enviaments a Espanya (fins i tot a Ceuta, Melilla i Illes Canàries) i Portugal (excepte Madeira i Açores. No estan inclosos el DUA Importació, despatx de duanes i altres impostos especials (IGIC, IPSI...) ) Per a les comandes amb destinació a Canàries, Ceuta i Melilla no s'aplicaran les promocions relacionades amb despeses d'enviament. indiqueu una adreça en la qual la comanda pugui ser lliurada dins de l'horari laboral habitual.

Plaços d'Entrega

El termini de lliurament és de 3 a 5 dies hàbils després de la finalització de la comanda si els productes són al nostre magatzem per a comandes d'Espanya i Portugal. En cas que no estigués al nostre magatzem, el termini de lliurament específic s'indicarà puntualment al client. Els terminis de lliurament són a base de dies hàbils. En cas de retard causat per força major, mentre el producte està en fase de logística, RBS informarà el client d'aquesta circumstància. Els terminis de lliurament són terminis mitjans corresponents als terminis de preparació i d'enviament dels productes, calculats en funció de la data estimada de recepció de la mercaderia als nostres magatzems. Aquests terminis poden variar en funció de la destinació. Cada lliurament es considera efectuat a partir del moment en què l'empresa de transports posa el producte a disposició del client o la persona autoritzada per aquest, que es materialitza a través del sistema de control utilitzat per l'empresa de transports.

Precaucions en l'Entrega

Correspon al destinatari comprovar els enviaments en arribar, expressar les observacions i presentar totes les reclamacions que consideri oportunes, fins i tot pot rebutjar el paquet, si aquest últim és susceptible d'haver estat obert o si mostra indicis clars de deteriorament. Aquestes observacions o reclamacions s'han de fer arribar a l'empresa de transports i RBS. Si els productes lliurats no s'ajusten en naturalesa o qualitat a les especificacions indicades a l'albarà de lliurament, el client ha de, sota pena de venciment, formular les seves reclamacions en els 15 dies naturals següents al lliurament. En cas de retard, trencament o de recepció d'una comanda incompleta, el client es podrà adreçar a RBS a través del contacte web.

Desestiment

El client disposa de 15 dies naturals per exercir el dret de desistiment. El desistiment donarà lloc a un abonament en forma de xec vàlid per a futures compres a RBS pel valor del preu del producte, però no inclou les possibles despeses de lliurament per part del client cap a RBS.

El producte ha d'estar en perfecte estat i correctament empaquetat, en la mesura que sigui possible amb el seu embalatge i etiquetatge original, sinó el producte patirà una depreciació que haurà d'assumir el client. La devolució no podrà tenir lloc en cap cas si els productes subministrats van ser manifestament objecte dús i sempre que lús no vagi més enllà de la mera comprovació del bon estat i funcionament del mateix. No heu de presentar escriptures, adhesius o cinta d'embalatge. El producte ha de conservar tots els accessoris amb què ha estat servit i siguin propis de la marca. El número de la devolució ha d'estar escrit clarament a l'exterior on s'indiqui l'adreça d'enviament.

Devolució o Canvi

Els productes adquirits podran ser retornats durant els 15 dies naturals següents a la recepció. El client disposarà d'un termini de 15 dies naturals des del moment de la recepció per notificar la devolució/canvi de la seva comanda o part de la mateixa. Aquesta notificació s'ha de generar des del menú: El meu compte / Comandes / Veure (Devolució). Després de triar els articles a tornar/canviar i enviar la petició, es generarà una resposta automàtica en què s'indicarà un codi de devolució/canvi i els passos que cal seguir. La gestió de recollida i reenviament serà a càrrec de RBS, i els costos a càrrec del client, llevat que sigui una devolució per error de RBS. La devolució dels productes donarà lloc a un abonament en el mateix mètode de pagament que es va utilitzar per a la compra.

Devolució Condicions

El producte ha d'estar en perfecte estat i correctament empaquetat, en la mesura que sigui possible amb el seu embalatge i etiquetatge original, sinó el producte patirà una depreciació que haurà d'assumir el client. La devolució no podrà tenir lloc en cap cas si els productes subministrats van ser manifestament objecte dús i sempre que lús no vagi més enllà de la mera comprovació del bon estat i funcionament del mateix. No heu de presentar escriptures, adhesius o cinta d'embalatge. El producte ha de conservar tots els accessoris amb què ha estat servit i siguin propis de la marca. El número de la devolució ha d'estar escrit clarament a l'exterior on s'indiqui l'adreça d'enviament.

Garanties

Els productes a la venda a RBS estan coberts per la garantia legal de 2 anys des del lliurament, d'acord amb el que preveu la normativa de consumidors i usuaris. El consumidor haurà d'informar RBS de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que en va tenir coneixement. Per a qualsevol pregunta o sol·licitud d'informació, podeu posar-vos en contacte amb el Servei d'atenció al client de RBS a través de l'email de contacte: e-shop@readybikeshop.com

Preus

Els preus dels productes exposats s'indiquen amb tots els impostos inclosos i sense incloure els costos de preparació i enviament. Les despeses de transport es poden veure abans de finalitzar la compra i es consignen per separat. RBS compta amb el consentiment del proveïdor per vendre els seus productes als preus proposats. RBS es reserva el dret de modificar aquests preus en qualsevol moment, però, els productes es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment del registre de les comandes. Els productes continuaran sent de la propietat del proveïdor fins que tingui lloc el pagament íntegre del preu. RBS es reserva el dret de rebutjar qualsevol comanda d'un client amb qui hi hagi un litigi.

Productes - Disponibilitat

Les quantitats de cada producte ofertes en RBS són limitades. La reserva dels productes per part dels associats es faran efectives en finalitzar el procés de compra, és a dir, en el moment del pagament. Si es donés el cas d'indisponibilitat d'un producte un cop realitzada la comanda i abans de la fi del procés d'enviament de la venda en qüestió, el client serà informat per e-mail o per telèfon de l'enviament parcial o de l'anul·lació de la comanda . Si ja s'ha efectuat el càrrec en compte en el moment de donar la informació relativa a la indisponibilitat del producte, es realitzarà un reemborsament pels imports corresponents, informant el client sobre aquest mitjançant l'enviament d'un e-mail. Iniciat aquest procediment, RBS contactarà amb el client per email i procedirà al reintegrament de l'import satisfet pel client a través del mitjà de pagament que es va utilitzar per a la compra o el que s'indiqui al seu moment i al més aviat possible.

Pagament

El pagament de les compres es fa mitjançant targeta de crèdit o transferència bancària. Les targetes de crèdit acceptades són: Visa i Mastercard. L'import de les compres es carregarà al compte bancari del client una vegada rebuda la confirmació de l'autorització per part dels centres de pagament bancari. En cas de produir-se un rebuig del banc, la comanda serà anul·lada de forma automàtica. d'aquesta anul·lació.

Lliurament

Els productes s'enviaran a l'adreça d'enviament que el client hagi indicat durant el procés de realització de la comanda. Per a les compres realitzades a RBS es realitza enviaments a Espanya (fins i tot a Ceuta, Melilla i Illes Canàries). Per a les comandes amb destinació a les Canàries, Ceuta i Melilla no s'aplicaran les promocions relacionades amb despeses d'enviament. No s'acceptaran comandes amb lliurament a apartats de correus. Per tal d'optimitzar el lliurament a totes les parts, agraïm al client que indiqui una adreça on la comanda pugui ser lliurada dins l'horari laboral habitual.

Terminis de Lliurament

El termini de lliurament és de 72 hores després de la finalització de la comanda si els productes són al nostre magatzem per a comandes d'Espanya. En cas que no estigués al nostre magatzem, el termini de lliurament específic s'indica a la fitxa de producte a l'apartat enviament. Els terminis de lliurament són a base de dies hàbils. En cas de retard causat per força major, mentre el producte està en fase de logística, RBS informarà el client d'aquesta circumstància. Els terminis de lliurament són terminis mitjans corresponents als terminis de preparació i d'enviament dels productes, calculats en funció de la data estimada de recepció de la mercaderia als nostres magatzems. Aquests terminis poden variar en funció de la destinació. Cada lliurament es considera efectuat a partir del moment en què l'empresa de transports posa el producte a disposició del client o la persona autoritzada per aquest, que es materialitza a través del sistema de control utilitzat per l'empresa de transports.

Dret aplicable i resolució de conflictes

Les CGV estan subjectes a la normativa espanyola.

Per a qualsevol reclamació, es convida el client a posar-se en contacte amb el nostre Departament d'Atenció al Client:

per telèfon trucant al número 937142690, indicant el seu número de comanda, o per correu electrònic a través de la pàgina de contacte.

Si no prosperen les seves gestions, el Client té dret a posar-se en contacte amb la plataforma de resolució de litigios en línia creada per la Comissió Europea per recollir els comentaris que vostè pogués tenir per tal de remetre'ls als mediadors nacionals competents.

Si no s'arriba a una solució amistosa, qualsevol disputa serà sotmesa als tribunals espanyols.

Darrera actualització: 25/05/2022